Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål om Seafood Festival, herunder datoer, billetkøb og meget mere. Hvis du har spørgsmål, der ikke er besvaret nedenfor, kan du altid kontakte os på hello@seafoodfestival.dk. Vi bestræber os på at besvare din henvendelse inden for 24 timer på hverdage.

Generelle spørgsmål

Vi afholder Seafood Festival for første gang fredag 17. til og med søndag 26. maj 2024.

Det officielle billetsalg til Seafood Festival starter onsdag den 17. april 2024 kl. 12. 

Hør mere om billetsalget og få tidligere adgang ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev HER

Seafood Festival er for hele landet. Vi er altid åbne for at få flere deltagende restauranter med fra hele landet, men i sidste ende er det op til restauranterne selv, hvilke af vores festivaler de ønsker at deltage i, og om det passer ind i deres hverdag.

Synes du, at der mangler restauranter i dit område? Du er meget velkommen til at sende os en mail på hello@seafoodfestival.dk med input til hvilke restauranter, der kunne være interessante. Så tager vi kontakt til dem og inviterer dem til at deltage næste gang.

Restauranterne kan tilbyde enten Seafood Menu, Stor Seafood Menu eller Luksus Seafood Menu. 

Til Seafood Festival 2024 er prisen:

  • Seafood Menu til 285 kr. inkl. gebyr
  • Stor Seafood Menu til 385 kr. inkl. gebyr
  • Luksus Seafood Menu til 556 kr. inkl. gebyr

Seafood Festival anvender gebyret til markedsføring, administration, kundesupport og teknisk håndtering af billetsalget.

Priserne er for én person. 

I 2021 trådte der et nyt EU-krav for onlinehandel i kraft. Det betyder, at man skal godkende betalinger på nettet med enten MitID eller en sms-kode også kaldet to-faktor-godkendelse. Dette for at give dig en større sikkerhed og identifikation ved online betalinger. Hvis du har problemer med at få tilsendt koder eller godkende med dit MitID, skal du kontakte NETS eller din bank.

Seafood Festival anvender gebyret til markedsføring, administration, kundesupport og teknisk håndtering af billetsalget. Gebyret gør, at vi kan yde support til de deltagende restauranter og gæsterne, som har brug for hjælp før og under festivalerne. Derudover arbejder vi hele tiden på at fornye og forbedre websitet og systemerne, så oplevelsen fortsat er i top for både restauranter og gæster.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan derfor ikke få pengene retur eller ændre i dine købte billetter. Billetter kan ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

I tilfælde af force majeure – hvor der sker lovmæssige ændringer (covid19, vejrudfordringer og lignende), som gør, at arrangementet ikke kan afholdes, refunderes dine billetter. Du vil modtage en mail med information herom.

Oplevelsen leveres af restauranten, og hverken Seafood Festival eller Madbillet er ansvarlig for levering af tjenesteydelsen. Ved køb af billetter accepterer du Madbillets betingelser. Alle henvendelser vedrørende kompensation for manglende kvalitet, skal ske direkte til restauranten. 

Restauranterne kan desværre ikke lave specielle menuer til allergikere eller kræsne munde. Vi håber på, at vi med et bredt udbud af restauranter kan tilbyde en lækker menu, der passer netop dine smagsløg. 

Bemærk dog, at enkelte restauranter kan tilpasse nogle former for allergi som fx glutenallergi, laktose og nøddeallergi. Kontakt os eller restauranten direkte for at høre mere.

Nogle restauranter udbyder også vin- og/eller saftmenuer, som du kan tilvælge, når du køber billetter til Seafood Festival. Antallet af vinmenuer kan desværre ikke ændres efter gennemført køb, men du kan med stor sandsynlighed tilkøbe vinmenuen på restauranten, når du ankommer.

Ja, alle der skal spise med i restauranterne - voksne såvel som børn - skal købe billet.

Det er desværre ikke muligt at skrive sig op til udsolgte restauranter, men du kan holde øje med vores Facebook- og Instagram-side. Her offentliggør vi sædvanligvis, hvis der bliver sat flere billetter til salg hos udsolgte restauranter.

Ja da! Du kan altid tilmelde dig nyhedsbrevet for at være blandt de første til at modtage seneste nyt fra Seafood Festival.

Seafood Festival er en del af Event Tickets ApS. Vi sender nyhedsbreve op til og under Seafood Festival. Derudover tillader vi os periodisk at sende nyhedsbreve om relevante arrangementer, der er organiseret af Event Tickets ApS. Du kan altid framelde dig med et enkelt klik på linket nederst i vores nyhedsbreve.

Tilmeld dig her: https://seafoodfestival.dk/newsletter

Billetter

Tjek dit spamfilter eller få dine billetter gensendt HER.

Nogle gange sker der, at emailadressen er skrevet forkert. Modtager du ikke noget, når du klikker gensend, er du altid velkommen til at kontakte os på hello@seafoodfestival.dk. 

Billetterne kan som udgangspunkt ikke ændres efter køb og du kan ikke selv tilføje flere gæster til din bestilling. Ønsker du for eksempel at sidde sammen med venner eller familie, skal billetterne bestilles samlet i én ordre. 

Men send os en mail på hello@seafoodfestival.dk, så hjælper vi dig såfremt, der er plads på restauranten på det angivne tidspunkt. 

Vi kan ikke garantere at kunne flytte din booking til Seafood Festival til en anden dato eller tidspunkt. Men vi vil altid gerne gøre et forsøg på at flytte dine billetter til et andet tidspunkt eller en anden dag på samme restaurant, såfremt der er plads på restauranten. Kontakt os på på hello@seafoodfestival.dk

Vær på opmærksom på, at vi ikke kan ændre i bookinger, når der er under 48 timer til ankomst.

Du kan ikke få pengene retur for din booking, hvis ikke billetterne kan flyttes til en ny dato eller tidspunkt. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Billetter må gerne gives videre til andre.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan derfor ikke få pengene retur eller ændre i dine købte billetter. Billetter kan ikke refunderes med mindre arrangementet ikke gennemføres.

Op til Dining Week vil vi dog gerne være behjælpelige med at flytte dine billetter til et andet tidspunkt eller en anden dag på samme restaurant, såfremt der er plads på restauranten. Send os en mail på info@diningweek.dk

Ja, skal du ikke selv benytte dine billetter til Seafood Festival, kan du sagtens overlevere dine købte billetter til en anden. 

Ja, du kan godt fremvise dine billetter på telefon eller iPad, og billetterne skal ikke nødvendigvis medbringes i print.

Nej, det kan vi desværre ikke. Du kan heller ikke hente billetter fysisk hos os.

Gavekort

Et gavekort til Madbillet gælder til alle vores festivaller (herunder Dining Week og Seafood Festival). Du bestiller gavekortet online på www.madbillet.dk og bestemmer selv, hvilket beløb gavekort skal lyde på. Derefter modtager du gavekortet i din indbakke og kan printe den ud og forære til en heldig modtager. Gavekortet er gyldigt til to år frem fra købsdatoen.

Køb gavekort til Madbillet her

Er du den heldige modtager af et gavekort til Seafood Festival? Vi har lavet en guide til indløsning, som du kan benytte.

Er du giveren af et gavekort, kan du downloade guiden, printe den ud og vedlægge sammen med gavekortet for at gøre det nemt for modtageren.

Download guiden ved at klikke her.

Questions and Answers

Here you'll find answers to the most frequently asked questions about the Seafood Festival, including dates, ticket purchases, and much more. If you have any questions not addressed below, feel free to contact us at hello@seafoodfestival.dk. We aim to respond to your inquiry within 24 hours on weekdays.

General questions

We are hosting Seafood Festival for the first time from Friday, May 17th to Sunday, May 26th, 2024.

The official ticket sales for the Seafood Festival will start at 12 on april 17th 2024. 

Learn more about ticket sales and gain early access by signing up for our newsletter HERE.

Seafood Festival is for the entire country. We are always open to having more participating restaurants from all over the country, but ultimately, it is up to the restaurants themselves to choose which of our festivals they wish to participate in and if it fits into their schedule.

Do you feel like there are restaurants missing in your area? You are very welcome to send us an email at hello@seafoodfestival.dk with input on which restaurants could be interesting. Then we will reach out to them and invite them to participate next time.

The restaurants can offer either a Seafood Menu, a Large Seafood Menu, or a Deluxe Seafood Menu.

For the Seafood Festival 2024, the prices are:

  • Seafood Menu for 285 DKK including fees
  • Large Seafood Menu for 385 DKK including fees
  • Deluxe Seafood Menu for 556 DKK including fees

The Seafood Festival uses the fee for marketing, administration, customer support, and technical handling of ticket sales.

The price is for one person.

In 2021, a new EU requirement for online shopping came into effect. This means that online payments must be approved with either MitID or an SMS code, also known as two-factor authentication. This is to provide you with greater security and identification for online payments. If you encounter issues receiving codes or approving with your MitID, please contact NETS or your bank.

Seafood Festival uses the fee for marketing, administration, customer support, and technical handling of ticket sales. The fee enables us to provide support to the participating restaurants and guests who may need assistance before and during the festivals. Additionally, we continuously work on renewing and improving the website and systems to ensure that the experience remains excellent for both restaurants and guests.

In accordance with the "Consumer Agreements Act § 17, paragraph 2, cf. § 9, paragraph 2, no. 2a," the purchase of tickets is not covered by the right of withdrawal. Therefore, you cannot receive a refund or make changes to your purchased tickets. Tickets cannot be refunded unless the event is not held.

In the case of force majeure – where legal changes occur (such as covid19, weather challenges, and similar) preventing the event from taking place, your tickets will be refunded. You will receive an email with information about this.

The experience is provided by the restaurant, and neither Seafood Festival nor Madbillet is responsible for the delivery of the service. By purchasing tickets, you accept Madbillet's terms and conditions. All inquiries regarding compensation for any lack of quality should be directed to the restaurant.

Unfortunately, the retaurants cannot create special menus for allergies or picky eaters. We hope that with a diverse selection of restaurants, we can offer a delicious menu that suits your taste buds.

However, please note that some restaurants may be able to accommodate certain types of allergies, such as gluten, lactose or nut allergies. Contact us or the restaurant directly for more information.

Some restaurants also offer wine or/and drink menus that you can choose to add when purchasing tickets for Seafood Festival. The number of wine menus cannot be changed after the purchase is completed, but you can likely add the wine menu at the restaurant when you arrive.

Yes, everyone dining in the restaurants, both adults and children, needs to purchase a ticket.

Unfortunately, it is not possible to sign up for sold-out restaurants, but you can keep an eye on our Facebook and Instagram pages. We typically announce if additional tickets are released for sold-out restaurants there.

es, indeed! You can always subscribe to the newsletter to be among the first to receive the latest updates from the Seafood Festival.

The Seafood Festival is a part of Event Tickets ApS. We send newsletters leading up to and during the Seafood Festival. Additionally, we reserve the right to occasionally send newsletters about relevant events organized by Event Tickets ApS. You can always unsubscribe with a single click on the link at the bottom of our newsletters.

Sign up here: https://seafoodfestival.dk/newsletter

Tickets

Check your spam filter or have your tickets resent HERE.
 
Sometimes it happens that the email address is misspelled. If you don't receive anything when you click resend, you are always welcome to contact us at hello@seafoodfestival.dk.
 

Tickets generally cannot be modified after purchase, and you cannot add more guests to your reservation on your own. If, for example, you wish to sit together with friends or family, the tickets should be ordered together in one order.

However, send us an email at hello@seafoodfestival.dk, and we will assist you if there is space available at the restaurant at the specified time.

We cannot guarantee you can move your booking for Dining Week to another date or time. But we are happy to check if your tickets can be moved to another time or day at the same restaurant if there is room at the restaurant. Contact us at hello@seafoodfestival.dk

 Please note that we cannot change bookings when there are less than 48 hours to arrival. 

You cannot get a refund for your booking if the tickets cannot be moved to a new date or time. According to Danish law "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" the purchase of tickets is not covered by the right of cancellation. Tickets may be passed on to others.

According to the "Consumer Agreements Act § 17, paragraph 2, cf. § 9, paragraph 2, no. 2a," ticket purchases are not covered by the right of withdrawal. Therefore, you cannot receive a refund or make changes to your purchased tickets unless the event is not held.

However, leading up to Dining Week, we would be happy to assist you in moving your tickets to a different time or day at the same restaurant, provided there is availability. Please send us an email at info@diningweek.dk.

Yes, if you're not using your Seafood Festival tickets yourself, you can certainly pass on your purchased tickets to someone else. 

Yes, you can indeed present your tickets on your phone or iPad, and it's not necessary to bring printed tickets.

No, unfortunately, we cannot. You also cannot physically collect tickets from us.

Giftcard

A gift card for Madbillet is valid for all our festivals (including Dining Week and Seafood Festival). You order the gift card online at www.madbillet.dk and choose the amount yourself. Then you will receive the gift card in your inbox and can print it out to give to a lucky recipient. The gift card is valid for two years from the date of purchase.

Purchase your gift card to Madbillet here.

Are you the fortunate recipient of a Madbillet gift card? We have created a redemption guide that you can use.

If you are the giver of a gift card, you can download the guide, print it out, and include it with the gift card to make it easy for the recipient.

Download the danish guide by clicking here.

If you need the guide in english please contact us at hello@seafoodfestival.dk.